Zurzeit trainieren wir folgende Themenbereiche

 


  

Koto Ryu Koppojutsu

Shurikenjutsu 

Kukishin Ryu Rokushakubojutsu

Kukishin Ryu Dakentaijutsu